Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
„GAUDEAMUS”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych „Gaudeamus”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Loretańskiej 6/1 31-116 Kraków.

§ 3
 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

1. Stowarzyszenie może używać oznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej mającej na celu ułatwienie przepływu informacji wśród członków stowarzyszenia tj. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz osób starających się zdobyć w/w uprawnienia zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w znalezieniu zatrudnienia, przepływie informacji dot. szkoleń i egzaminów dla kandydatów, a także upowszechnianie turystyki oraz promocja miasta Krakowa i Małopolski wśród turystów odwiedzających nasz region.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań dla członków Stowarzyszenia mających na celu wymianę informacji na temat turystycznego rynku pracy oraz doskonalenie wiedzy o Krakowie, Małopolsce oraz najnowszych trendach w turystyce w Polsce, Europie i na świecie,
2. organizowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji, slajdowisk oraz innych projektów na temat szerokopojętej turystyki,
3. promocję międzynarodowej wymiany kulturowej, integracji, bezpieczeństwa i pokoju światowego,
4. reprezentację środowiska przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wobec instytucji państwowych i samorządowych,
5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami.
6. Działania na rzecz integracji środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, organizacja szkoleń mających na celu doskonalenie warsztatu pilockiego i przewodnickiego.

§ 9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego działalność w ramach statutu nie jest nastawiona na zysk.Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
3. Członków Stowarzyszenia przyjmuje na pisemny wniosek kandydata Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków zarządu.
4. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia, identyfikuje się z jego celami, współpracuje w realizacji zadań statutowych oraz zgłosi pisemną deklarację przystąpienia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
d) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek.

§ 14
Członkowie honorowi mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze i organy stowarzyszenia

§ 17

Władzami i organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzaniu głosowania tajnego.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.
3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 19

Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są:
a) przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile statut nie stanowi inaczej,
b) przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
c) Komisję Rewizyjną w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

§ 20

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad zgłoszonymi wnioskami lub żądaniami.


§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu, przy obecności co najmniej połowy członków większością ¾ głosów,
3. wybór i odwoływanie władz i organów Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium,
5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
10. Decydowanie w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i 6 członków Stowarzyszenia,Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest władzą wykonawczą, powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 członków zarządu,
3. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes,
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał,

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. zwoływanie Walnego Zebrania,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

§ 25

Prezes Stowarzyszenia:

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia,
2. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) Zwoływanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia przed opinią publiczną i środkami masowego przekazu.
c) Dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia.
d) Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu oraz uchwał władz naczelnych.
3. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia w trakcie kadencji skutkuje ustąpieniem całego Zarządu Stowarzyszenia.
4. W przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji Zarząd Stowarzyszenia powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
5. Wiceprezes zastępuje Prezesa Stowarzyszenia i działa w ramach jego upoważnienia.

§ 26

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) Pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
i go odwołuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia
i kieruje jej pracami.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
b) Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych.
c) Ocena rocznego sprawozdania finansowego.
d) Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
e) Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia zobowiązane są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
7. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywanie, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezes i jeden członek Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na cele publiczne.

Mówią o nas

 • Doskonali wykładowcy, słowność pracowników biura, elastyczne podejście do rodzących się w trakcie kursu problemów, można jedynie dostosować lepiej zajęcia w plenerze do auryElżbieta Prokopowicz:
 • Kurs oceniam bardzo dobrze . Przepisy prawa podawane były z pewną dozą humoru i zapewne dlatego wiele treści zapamiętałam po samym kursie nie czytając materiałów.Będą one bardzo przydatne w mojej pracy , ponieważ dosyć często...Renata Chęcińska- Bicz

Nasze atuty

 • Ponad400

  Zorganizowanych wyjazdów

 • 10latna rynku

  Podróżujemy z Wami nieprzerwanie od 2006r.

 • Gwarancja jakości

  Podróżujesz z pasją już od pierwszego dnia

 • 20

  20 wyspecjalizowanych przewodników